You are here: Swedish

Välkommen till Explore the World

      •  virtuella utbildningsresor till engelsktalande länder
      •  multimedieprogram med text, tal, bild, ljud, grafik och video
      •  gode visuella och auditiva upplevelser
      •  unikt komplement till läroboken
      •  ökad kunskap om språk och samhällsförhållanden
      •  42 destinationer i 22 länder


Ett annorlunda undervisningsprogram för engelska

Explore the World är ett nytt och annorlunda undervisningsprogram som kan användas i engelskundervisningen på alla program och kurser. Det är ett helautomatiserat multimedieprogram med text, tal, bild, ljud, grafik, video och animationer som visas på storskärm med hjälp av en videoprojektor från stationär eller bärbar PC m/högtalare för ljud/musik. Programmet berör olika delmål i kursplanen för engelska samtidigt som generella mål för skolan som internationalisering, tvärvetenskaplighet och ämnesintegration tillgodoses. Dessutom ges kunskap om andra länders natur, kultur och samhällsförhållanden.  

Goda visuella och auditiva upplevelser                           

Explore the World ger goda visuella och auditiva upplevelser samt möjligheter för metodisk variation i det dagliga språkarbetet i klassrummet. På detta sätt blir det en impulsgivare för vidare studier och språkligt engagemang.

Virtuella resor

Explore the World tar med eleverna till olika destinationer i de engelsktalande länderna samt världen i övrigt. Alla destinationer utgörs av kända landmärken vilka används som portar till ökad kunskap om språk och samhälls-förhållanden på ett nytt och engagerande sätt. Programmet består av 42 destinationer (landmarks), alla med en kunskapsdel (education) och en elevaktiv del (entertainment). För varje destination skall resemålet vara okänt, och eleverna engageras genom att ta reda på var resan går.

Kunskap

Explore the World förmedlar kunskap om den engelsktalande världen och olika delar av vårt globala världsarv på ett nytt och motiverande sätt. Kunskapsdelen ger insikt i samhällsförhållanden och kulturliv i engelsktalande länder, historiska och geografiska referenskunskaper om USA och Storbritannien samt världen i övrigt, några engelskspråkiga författare (som Shakespeare), invandring, språkutveckling osv.

Elevaktivitet

De många quiz-inslagen aktiverar eleverna och sätter fokus på olika områden inom språk, litteratur samt background (historiska och politiska bakgrunder). Sång och musikinslag (nationalsånger och andra kända sånger) är textbaserade för att stimulera elevdeltagande och den sociala sammanhållningen i klassen. 

The World Landmarks Game 

För varje destination skall klassen, indelade i elevteam, inledningsvis försöka lista ut vart resan går genom ”clues” (text clue/image clue/national anthem/map). För att skärpa uppmärksamheten och spänningselementet i uppgiften är det viktigt att eleverna inte känner till resans mål på förhand. Svaren skrivs ned på egna stenciler som läraren delar ut och samlar in efter varje genomgång. Resultaten registreras digitalt eller på en egen lärarstencil. Aktiviteten kan sträcka sig över lång tid (flera veckor/månader).

Med 42 destinationer i paketet kommer Explore the World att kunna bidra till ökad kunskap och metodisk variation i undervisningen i nästan två hela skolår! Och det är utan någon annan förberedelse av läraren än att dela ut aktivitets-stencilerna till eleverna.

Effektiv inlärningsmetod

Kunskaperförmedlade genom ljud, tal, bild och text har visat sig vara en effektiv inlärningsmetod och ger eleven möjlighet att närma sig undervisningsmaterialet genom alla sinnen (multisensorisk). Ny teknologi använd på detta sätt representerar en ny inlärningsarena för olika inlärningsstilar.