You are here: Norwegian

Velkommen til Explore the World

      •  virtuelle utdanningsreiser til engelskspråklige land
      •  multimedieprogram med tekst, tale, bilde, grafikk og video
      •  unikt supplement til læreboka
      •  garantert lærervennlig, lærerikt og trivselsskapende
      •  42 destinasjoner i 22 land
      •  brukes ved over 80 skoler i Norge


"Kunnskapsløftet, tiltakende internasjonalisering og ungdommens multimedieverden stiller nye krav til tidsmessige undervisningsmetoder."

Et nytt og annerledes undervisningsprogram

Explore the World er et nytt og annerledes undervisningsprogram til bruk i engelskfaget og i internasjonaliserings-arbeidet i skolen.

Tilpasset elevenes språk og stil

Explore the World er tilpasset elevenes språk og stil og gir engelskfaget en ny metodisk dimensjon ved en annerledes og opplevelsesrik (multisensorisk) tilnærming til lærestoffet. Programmet er funksjonelt for læreren og midt i blinken for dagens elever samtidig som det ivaretar hensynet til ulike læringsstiler og læringstyper.

Fiktive utdanningsreiser

Explore the World tar elevene med på fiktive utdanningsreiser rundt omkring i verden, primært til engelskspråklige land, men også til andre destinasjoner, som samlet gir gode kunnskaper om fremmede kulturer og samfunnsforhold, og det engelske språket i et globalt perspektiv. Slik vil programmet uten tvil være et godt supplement til tekstbok og læreverk for lærere som ønsker å utnytte de muligheter IKT gir til innovativ metodisk variasjon og faglig inspirasjon.

Vises på storskjerm

Explore the World er et fullautomatisert multimedieprogram med tekst, tale, bilde, lyd, grafikk, video og anima-sjoner. Programmet vises på storskjerm/lerret via projektor fra stasjonær eller bærbar PC med høyttalere.

Læreplanene

Explore the World er tilpasset ulike delmål i læreplanene for engelskfaget samtidig som Kunnskapsløftets generelle mål for økt vektlegging på internasjonalisering, tverrfaglighet og krav til kunnskap om andre lands kultur og sam-funnsforhold tilgodeses. Opplæringen i engelsk bør ha som mål å skape glede, interesse og et ønske om å fortsette med å lære engelsk livet ut.

Programmet gir gode visuelle og auditive opplevelsesinntrykk og muligheter for metodisk variasjon i det daglige språkarbeidet. Slik vil det kunne være impulsgivende i forhold til videre lesing og faglig engasjement.

42 reisemål

Explore the World tar elevene med til ulike destinasjoner i de engelskspråklige land og verden for øvrig. Alle destinasjoner er kjente landemerker som brukes som portaler til mer kunnskap om språk og samfunnsforhold med en ny og engasjerende tilnærming. Programmet består av tilsammen 42 destinasjoner (landmarks), alle med en kunn-skapsdel (education) og en elevaktiv del (entertainment). Reisemålet skal være ukjent for elevene, og de aktiviseres i forhold til å finne ut hvor reisen går.

Kunnskap

Explore the World formidler kunnskap om den engelskspråklige verden og ulike deler av vår globale kulturarv på en ny og motiverende måte. Kunnskapsdelen gir innsikt i emner fra samfunnsforhold og kulturliv i engelskspråklige land, historiske og geografiske referansekunnskaper om USA og Storbritannia og verden for øvrig, noen engelsk-språklige forfattere (bl.a. Shakespeare, Hemingway), innvandring, språkutvikling osv.

Explore the World kan settes inn i undervisningen når som helst i løpet av skoleåret.   

Kan brukes i andre fag

Programmet kan med stort utbytte også brukes av lærere innen fag som retter seg mot andre områder enn de engelskfaglige (geografi, historie, samfunnskunnskap), ikke minst der tverrfaglighet og internasjonalisering settes i fokus. Globalisering og kunnskap om fremmede kulturer og samfunnsforhold er viktige mål i Kunnskapsløftet. Disse kravene tilgodeses også i dette programmet.

Enkelt i bruk – garantert lærervennlig, lærerikt og trivselsskapende

Det kreves minimale datakunnskaper, ingen spesielle forberedelser. I motsetning til ulike individbasert PC-aktiviteter isoleres ikke eleven i forhold til klassemiljøet forøvrig. Programmet er laget for å stimulere samarbeid i team og klassefellesskapet ellers. Det har tatt flere år å utvikle programmet, med aktiv og praktisk bruk i klasserommet og utprøving overfor både elever og lærere. Tilbakemeldinger fra brukerskoler over flere år er jevnt over svært positive.

Elevaktivitet

De mange quiz-innslagene aktiviserer elevene og setter fokus på ulike emner innen språk, litteratur og background. Sang- og musikkinnslag (nasjonalsanger og andre kjente sanger) er tekstbaserte for å stimulere elevdeltakelse og det sosiale fellesskapet i klassen. Arbeidsark knyttet til de ulike destinasjonene gir ytterligere variasjon i læringsarbeidet.

The World Landmarks Game

For hver destinasjon skal elevene, inndelt i team, innledningsvis prøve å finne ut hvor reisen går på grunnlag av ’clues’ (text clue, image clues, national anthem, map). Svarene avgis på egne skjema som læreren deler ut og tar inn hver gang (samme skjema). Resultatene registreres digitalt eller på et eget lærerskjema (papir). Aktiviteten løper over tid (flere uker/måneder).

Ny læringsarena

Explore the World er svært omfattende og vil kunne bidra til økt kunnskap og metodisk variasjon i engelskfaget i inntil to hele skoleår! Kunnskapsmål formidlet gjennom lyd, tale, bilde og tekst gir god læringseffekt og en annerledes opplevelsesmessig tilnærming (multisensorisk) til lærestoffet.


Læring gjennom opplevelse! Enkelt for læreren, spennende for elevene! LES MER!   

                IKKE GLEM PASSET                  HVORFOR VELGE EXPLORE THE WORLD?                 INTERNASJONALISERING