You are here: Internasjonalisering

 I 1873 sendte Jules Verne sin romanfigur ut på en 80 dagers reise jorda rundt.     

Med Explore the World kan dine elever også dra –men mye raskere og lære mer.  

Og med deg som reiseleder! 

Les om engelsktalende land i læreboka og dra dit med Explore the World.


  

Internasjonalisering

Økende internasjonalisering er blitt et viktig område innenfor utdanning. Internasjonaliseringstiltak er forankret i læreplanverket og inneholder flere dimensjoner, blant annet språk og kulturkunnskap i tillegg til historisk og geografisk kunnskap om verdens land. Internasjonalisering skal m.a.o. være et aspekt ved all opplæring. Explore the World er tilpasset elevenes multimediale verden og gir engelskfaget - og internasjonaliseringsarbeidet - en ny metodisk dimensjon ved en annerledes og opplevelsesrik (multisensorisk) tilnærming. 

Språk

En tiltakende globalisering, med tettere kontakt over landegrensene, forsterker kravet om økt bruk av engelsk. Norske elevers engelskferdigheter bør ytterligere styrkes for at de på en god måte skal kunne mestre utfordringer i skole, studier, fremtidig yrke, og på reiser.

Kultur

Men vi vet også at kommunikasjon er mer enn bare språk. Det stilles økende krav til forståelse av andre kulturformer når mennesker skal samarbeide. God innsikt i geografi, historie og kunnskap om sosiale forhold i andre land er viktig, og gir mer trygghet i ulike samarbeidsrelasjoner.

Aktivitet

De mange quiz-innslagene aktiviserer elevene og setter fokus på ulike emner innen språk, geografi og faktakunn-skaper. Sang- ogmusikkinnslag  (nasjonalsanger og andre kjente sanger) er tekstbaserte for å stimulere til deltakelse.

Det medfølger

arbeidsark til elevene m/fasit, konkurranseark, sangtekster, glossar, lærerveiledning m.m.

Multisensorisk tilnærming

Kunnskapsmål formidlet gjennom lyd, tale, tekst og spesielle visuelle virkemiddel gir god læringseffekt og en anner-ledes opplevelsesmessig tilnærming (multisensorisk) til lærestoffet for ulike elevgrupper.

Innovasjon Norge

Explore the World er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. 

 

        TILBAKE           IKKE GLEM PASSET          HVORFOR VELGE EXPLORE THE WORLD?